X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu

NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu

NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu - Travinobylinné směsi

NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu obsahuje 29 rostlinných druhů. Od roku 2021 je tato směs na základě výzkumného projektu č. TJ04000048 „Vliv foliární aplikace selenu a zinku na kvalitativní a kvantitativní parametry pícnin a životního prostředí organismů na ně vázaných“ podpořeného TAČR, zapsána jako užitný vzor na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 35557.

Skladba osevní směsi NEKTAR reaguje na několik nejaktuálnějších problémů lučních porostů v ČR i přilehlých regionech. Reaguje na změnu klimatu a stále se zvyšující sucho vysokou diverzitou bylin, jetelovin a trav, včetně druhů vázajících dusík. Vysetá směs přispívá k lepšímu zapojení porostu, zmohutnění kořenové soustavy a zvýšení podílu organické složky v půdě. Díky tomu se celkově podpoří bonita půdy a atraktivita pro edafon. Zároveň dochází ke zlepšení vodního režimu a zvýšení účinnosti protierozních a protipovodňových opatření v krajině. Zastoupení nektarodárných rostlin zajistí opylovatelům kontinuální snůšku pylu i nektaru, druhovou bohatost pylu (tedy i esenciálních  aminokyselin, vitamínů, fenolických látek a mikrobioty nutné pro optimální fungování zažívacího traktu hmyzu). Začleněním směsi do krajiny je podpořena tvorba krajinné mozaiky, na niž je navázáno drobné ptactvo a drobná zvěř. Tím směs přispívá ke stabilizaci ekosystému, tedy celého potravního řetězce, a navýšením stavu ptactva zároveň otevře možnost řešení aktuálního problému přemnožení hrabošů.

Vybrané rostlinné druhy ve směsi jsou schopné akumulovat Se a Zn a biofortifikovat tím biomasu sloužící jako píce pro výživu hospodářských zvířat. Předpokládá se i pozitivní reakce opylovatelů díky zlepšení kvalitativních i kvantitativních parametrů potravových zdrojů včel. Rostliny fortifikované mikroelementy jsou včelami navštěvovány. Navýšení Zn a Se ve výživě opylovatelů může být klíčovým faktorem pro zlepšení jejich životaschopnosti.

Travinobylinná směs pro včelí pastvu NEKTAR je využitelná zemědělci, orientujícími se na udržitelné hospodaření v krajině, včetně těch, kteří musí zajistit dostatečnou produkci píce.  

NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu - další informace

Balení: 50 g 200 g 1 kg 10 kg
Plocha (m2): X X 180 - 250 1800 - 2500

 Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu - složení produktu

Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) ´Polana´ 2,3%, Tomka vonná (Anthoxantum odoratum) 1,5%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) ´Median´ 3,4%, Sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 3%, Poháňka hřebenitá (Cynosorus cristatus) ´Rožnovská´ 9,9%, Kostřava luční (Festuca pratensis) ´Otava´ 7,8%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) ´Tagera´ 11,7%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla) ´Mirka´ 5,4%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Fidelio´ 3,9%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) ´Dorotka´ 7,8%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne) ´Honzík´ 1,6%, Bojínek luční (Phleum pratense) ´Sobol´ 1,6%, Lipnice luční (Poa pratensis) ´Balin´ 7,8%, Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) ´Horal´ 2,3%

Byliny 20%: Kmín kořenný (Carum carvi) ´Prochan´ 0,6%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,6%, Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum) ´Zita´ 6,7%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 1,4%, Kopretina irkutská (Leucanthemum vulgare) 2,8%, Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) ´Větrovská´ 0,7%, Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) ´Protana´ 5%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,4%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,3%

Jeteloviny 10%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) ´Pamir´ 1,3%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) ´Táborák´ 6,7%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) ´Višňovský´ 1,7%, Jetel luční (Trifolium pratense) ´Start´ 0,3%

Podobné

KLASIK - Travinobylinná louka klasická - Travinobylinné směsi
KLASIK – travinobylinná louka klasická – obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání a svým složením je vhodná i pro použití v krajině.
NATURGARDEN - Rozkvetlá louka - Travinobylinné směsi
NATURGARDEN – ROZKVETLÁ LOUKA – obsahuje 46 rostlinných druhů a je vhodná ke zvýšení biodiverzity v rodinných zahradách.
PANGEJT - Jetelotravní komunikační směs - Travinobylinné směsi
PANGEJT - jetelotravní komunikační travní směs je vhodná pro ozelenění doprovodných pásů komunikací, silničních ostrůvků a středně zatěžovaných pochozích cest.
PAPILIO - Směs pro dosev trávníků - Travinobylinné směsi pro dosev
PAPILIO – TRAVINOBYLINNÁ SMĚS PRO DOSEV TRÁVNÍKŮ – Díky vysokému podílu barevných jetelovin, kopretiny a řebříčku, tvoří pestrý a suchovzdorný porost, jenž je schopen zlepšení půdních podmínek. Směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestrosti jílkových monokulturních porostů v městských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnosti seče na 2x ročně v režimu louky, jsou tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní.
PAPRSEK - Travinobylinná směs do sucha - Travinobylinné směsi
PAPRSEK – travinobylinná směs do sucha – obsahuje 41 rostlinných druhů. Luční směs do sucha je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. 
POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka - Travinobylinné směsi
POTŮČEK – travinobylinná směs do vlhka – obsahuje 37 rostlinných druhů. Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště.
RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami - Travinobylinné směsi
RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu - Travinobylinné směsi
RUSALKA – travinobylinná směs do stinného podrostu – Travinobylinná směs určená do podrostu listnatých nebo smíšených hájů a lesoparků. V křovitých světlých lesních lemech porost více pokvete.
Jsme členy: